سلام با تحلیل آزمون 2 بهمن اومدم...

با سلام به دوستان ریاضی‌دان

از اوایل بهمن ماه مطالعه‌ی جدی درس های نیم سال دوم شتاب بیشتری در مدارس می گیرد. بنابراین با این هدف نیم سال دوم را آغاز کنید که مطالعه درس های نیم سال دوم تمرکز بیشتری داشته باشید. از آزمون 23 دی حدودا یک ماه است که از آزمون های پیش دانشگاهی فاصله گرفته اید. بعد از پشت سر گذاشتن دوره ی امتحانات اکنون فرصت خوبی است که نیم سال دوم را شروع کنیم آزمون 21 بهمن اولین ازمون در نیم سال دوم است. همچنین از این آزمون به بعد زوج درس های پایه جابجا می شوند. بطور مثال اگر در نیم سال اول هندسه 1 را مطالعه کرده اید از آزمون 21 بهمن به بعد باید هندسه 2 را مطالعه نمائید. درس های هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته هم چون نیم سال قبل با برنامه ی سالی واحدی پیشروی می کنند و پاسخ‌گویی به هر دو درس اجباری است..1-   بررسی دروس ریاضی پیش ریاضی به تفکیک کتاب درسی:

پیش

درصد

تعداد افرادی که در این آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

میانگین درس

7000

6000

5500

5000

دیفرانسیل

98%

14%

96 نفر

5

3

2

2

ریاضی پایه

98%

15%

43 نفر

6

3

2

1

هندسه تحلیلی

98%

8%

66 نفر

5

3

2

1

گسسته

98%

10%

89 نفر

6

3

2

2

جبرواحتمال

66%

28%

151 نفر

8

6

4

3

آمار و مدل سازی

38%

16%

39 نفر

5

4

3

2

ریاضیات با معیار سه سال اخیر

6

3

3

2

ریاضیات با معیار کنکور 1390

6

3

3 

2-   بررسی دروس فیزیک پیش ریاضی به تفکیک کتاب درسی:

پیش

درصد

تعداد افرادی که در این آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

میانگین درس

7000

6000

5500

5000

فیزیک پیش

98%

24%

165 نفر

7

5

4

3

فیزیک 3

65%

28%

73 نفر

8

6

4

3

فیزیک1

40%

22%

6 نفر

7

5

4

2

فیزیک با معیار سه سال اخیر

7

5

4

3

فیزیک با معیار کنکور 1390

7

5

4

3