سلام كنكوری جونام! اینبار تحلیل آزمون 7 بهمن قلم چی رو براتون گذاشتم...


تحلیل آزمون 7 بهمن قلم چی

ریاضی پایه

6 تست

آمار و مدل سازی

2 تست

جبر و احتمال

5 تست

هندسه 1

3 تست

هندسه 2

5 تست

فیزیک 1و2

10 تست

فیزیک 3

13 تست

شیمی 2

11 تست

شیمی 3

12 تست

در هر رده ترازی از هر 10 سوال به چند سوال ...؟؟؟

درس

معیار

7000

6000

5500

5000

ریاضی

کنکور 90 

5

3

2

1

کنکور 89

5

3

2

1

کنکور 88

7

4

3

2

کانون

6

4

3

2

فیزیک

کنکور 90 

6

4

3

2

کنکور 89

6

4

3

2

کنکور 88

8

6

4

3

کانون

7

5

3

2

شیمی

کنکور 90 

7

6

5

4

کنکور 89

7

5

4

3

کنکور 88

7

5

4

3

کانون

7

5

4

3